Category: Uncategorized

  • PHP Lesson: $_SERVER

    $_SERVER adalah variable yang menyimpan maklumat tentang headers, paths dan lokasi script. Contoh penggunaan $_SERVER adalah bagi mendapatkan nama file dan maklumat device yang melayari page tersebut seperti di bawah.