ESPresso Project: Kompas Kiblat

January 9th, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   2 Commentsarrow

Kompas Kiblat adalah projek yang menunjukkan arah kiblat berdasarkan kedudukan di bandar-bandar di Malaysia. Projek ini menggunakan sensor HMC6343 untuk menentukan arah dari Utara. Selain itu, ia mendapatkan waktu solat melalui wifi menggunakan API dariĀ api.kayrules.com/solatjakim.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Harga projek ini adalah RM1400 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara Kompas Kiblat berfungsi.

2 Responses to “ESPresso Project: Kompas Kiblat”

  1. Nana says:

    Total harga?

Leave a Reply

What is 7 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)