PHP Lesson: Prime Number (Nombor Perdana)


Prime Number atau Nombor Perdana adalah nombor yang lebih besar daripada satu yang faktor pembahaginya cuma satu dan nombor itu sendiri.

Cara mengira nombor perdana menggunakan php adalah seperti berikut

<?php
for($no=2;$no<=1000;$no++)
{
 for($i=2;$i<=$no;$i++)
 {
  if($no%$i==0) break;
 }
 if($no==$i)
 {
  echo $no;
  echo "&nbsp;";
 }
 if($no%100==0) echo "<br>";
}
?>

Hasil nombor perdana antara nombor 1 hingga 1000 iaitu

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97  101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199  211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293  307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397  401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499  503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599  601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691  701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797  809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887  907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *