Pine Script: Input


Input digunakan supaya pengguna boleh mengubah sesuatu nilai atau setting. Terdapat beberapa jenis input seperti di bawah

  • input.bool
  • input.color
  • input.integer
  • input.float
  • input.string
  • input.symbol
  • input.resolution
  • input.session
  • input.source
  • input.time

Rujukan tambahan di https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/annotations/Script_inputs.html

Berikut adalah demo input.

Pine Script Code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *