Cara Install Mosquitto MQTT di Server


Mosquitto adalah MQTT broker yang popular digunakan. Sebelum melakukan lesson ini, perlu mewujudkan satu domain seperti mqtt.shahrulnizam.com. Bagi install Mosquitto menggunakan command terminal di bawah.

$ sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
$ sudo apt-get install ufw
$ sudo ufw allow 1883

Selepas itu sudah boleh melakukan MQTT Subcribe dan MQTT Publish. Buka dua terminal supaya terminal pertama melakukan subcribe manakala satu lagi terminal melakukan publish.

Command subcribe di bawah.

$ mosquitto_sub -h localhost -t "Example Topic"

Command publish di bawah.

$ mosquitto_pub -h localhost -t "Example Topic" -m "Example Message"

Command menghasilkan username. Selepas itu akan diminta memasukkan password.

$ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd ExampleUser
$ sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd
listener 1883
$ sudo systemctl restart mosquitto

Setelah restart mosquitto, command bagi subcribe dan publish beserta username dan password adalah di bawah.

$ mosquitto_sub -h localhost -t "Example Topic" -u "Example User" -P "Example Password"
$ mosquitto_pub -h localhost -t "Example Topic" -m "Example Message" -u "Example User" -P "Example Password"

Rujukan lain:

  1. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-the-mosquitto-mqtt-messaging-broker-on-debian-10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *